همکاران انجمن در ادرات و شرکتها

kf-support

  1. حاج احمد قنواتیان
  2. حاج علی اکبر درویشی
  3. اقای مهندس رحمان ابو علی
  4. اقای مهندس عزیز حقیقت
  5. اقای فرهاد هدایتی
  6. آقای احمد احمدی
  7. حاج رحمان کوزه ساز
  8. اقای مهندس صیفوری

مطالب مرتبط